Biantara Bahasa Sunda Tentang Narkoba

pidato bahasa sunda singkat

Khotbah bahasa sunda singkat ini berisi 17 kamil pidato singkat bahasa sunda yang dapat membantumu membuat dan menuntaskan pidato ditambah dengan tema dan tujuan yang beragam.


Pidato yaitu aktivitas berkata seseorang dengan tujuan untuk memunculkan suatu situasi. Lega kebanyakan pidato dilakukan di depan orang banyak. Dalam penyampaiannya, kuliah menyampaikan suatu ide ataupun gagasan. Gagasan tersebut kebanyakan dituliskan privat kertas kecil secara singkat dan lakukan orang-orang yang sudah lalu mahir berpidato biasanya bisa merenjeng lidah tanpa teks untuk memajukan gagasannya.

Terwalak bineka keberagaman tipe syarah, salah satunya adalah biantara atau lektur dalam bahasa Sunda. Seperti halnya khotbah lainnya, biantara pun merupakan pidato dengan harapan menyampaikan gagasan tertentu. Selain itu, harapan dari isi biantara juga haruslah jelas sehingga pendengar dapat dengan mudah menangkap pamrih mulai sejak isi biantara tersebut.

Puas umumnya, ceramah disampaikan dengan bahasa Indonesia baik itu di tempat umum seperti sekolahan, desa atau bahkan di wahana massa. Saja, buat sebagian orang Sunda khususnya di pedesaan kadang kala menggunakan orasi dengan bahasa Sunda cak bagi memperingati momen-saat tertentu.

Tips dalam Membentangkan Pidato

contoh pidato singkat bahasa sunda

Apabila hendak mengedepankan pidato maka pembicara haruslah mengaram kondisi momen menyampaikan pidato tersebut khususnya apabila ditujukan bikin orang Sunda. Beberapa kejadian yang harus diperhatikan merupakan :

 • Memberikan salam pembuka
 • Menunggangi bahasa yang mudah dipahami
 • Mengutarakan isi pidato secara garis besar dan diikuti penjelasan
 • Memberi penali dan saran
 • Menggunakan bahasa Sunda yang umum dan sederhana

Contoh Pidato Singkat Bahasa Sunda

Berikut paradigma-contoh orasi singkat bahasa sunda yang sudah kami rangkum.

Hipotetis 1

Kebersihan untuk Kenyamanan Belajar

pidato sunda tentang kenyamanan belajar
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kenyamanan berlatih

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti Halikuljabbar SWT kumargi dina ieu waktos benur sadaya di pasihan kasehatan lahir sareng bathin.

Teu hilap solawat sareng salam hayu ebi sadaya haturkeun ka junjugan Nabi Muhammad SAW, kangge rerencanganna, kaluargana sareng ka urang sadayana, amin. Saterasna, simkuring ngahaturkeun hatur nuhun kanggo Ibu Elis kumargi tos masihan waktos kangge abi ngabiantarakeun di payuneun rerencangan sadaya.

Ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, aa-aa sadayana judul ieu biantara teh nyaeta Ngajaga Kaberesihan Sakola Pikeun Kanyamanan Diajar

Sapertos nu ku benur sadaya tingal ayeuna, kaberesihan sakola ebi sadaya teh kacida kurangna, sok sanajan sakola udang sadaya ieu teh nuju di sadar,  urang sadaya tetep kudu ngajaga kaberesihan, minimal kaberesihan inferior sendirisendiri.

Sapertos dina HR. At-Tabrani sareng Hakimannnadaafatu minal iman nu artina Kaberesihan nyaeta bagian tina iman. berarti kendatipun urang sadaya ngajaga kaberesihan berarti udang sadaya kaasup jalmi nu berketentuan nu aya di jalan Almalik SWT.

Sareng aya deui H.R At-Tirmizii nu isina urang teh kudu ngajaga jeung ngaberesihan buruan imah udang, tah ari kitu mah naon hubunganna jeung sakola? Nya aya atuh, udang rebon teh diajar disakola teh geus jiga urang keur calik di marcapada urang sorangan, sanajan euwuh Bapa, Indung centung aya Bapa jeung Ibu guru nu geus dianggap ku udang sadaya jiga kolot benur.

Salian ti eta, manfaat udang sadaya ngajaga kaberesihan sakola nyaeta pikeun kanyamanan udang diajar. Berlagak ayeuna bayangkeun meskipun urang sadaya diajar dina tempat nu bararau sampah jeung rea kebul, pasti urang na ge teu betah, guru-guru oge sami siga kitu lamun inferior udang sadaya kelasnya karotor karuan teu betaheun tuluy menta kelasna diberesihan heula sungguhpun rek diajar, kan aya.

Tuluy manfaatna nu ka dua nyeta ebi sadaya moal bakal kakeunaan panyakit, sapertos Malaria, DBD jeung sajabana. Kabeh panyakit teh sarangna tinu sampah jeung sajabana.

Pikeun ngajaga kaberesihan sakola, dina hate ebi sadaya kudu di terapkeun sikap atawa inisiatif pikeung ngajaga kaberesihan. Sakola kuduna mah ngayakeun kagiatan beberesih sakola babarengan sapertos JUMSIH (Jumat Kudus). Benur salaku penghuni SMP N 1 Garut kudu remai aktip dina sagala kagiatan sakola, aktip dina sagala kahadean sakola, aktip miara sakola.

Dina diri urang tong aya pipikiran kieu ken bae ah da beberesih mah gawe na Mang Mim jeung Mang Kasmo, perbuatan kitu. Sanajan Mang Mim jeung Mang Kasmo ngaberesihan sakola urang ge kudu remai beberesih, karunya Mang Mim jeung Mang Kasmo ari urang sadaya teu ngajaga kaberesihan, hargaan saeutik atuh sagala parjuangan Mang Kasmo jeung Mang Mim, paling kecil henteu miceun sampah sangeunahna.

Kasimpulana, ebi sadaya kudu sami-sami ngajaga kaberesihan sakola pikeun kanyamanan diajar, genyot deui ka kanyamanan diajar, kanyamanan diajar manfaatna nyaeta pikeun ngahadekeun nyerep sagala palajaran, pikeun nu diajar jeung nu ngajar baretah cicing di sakola.

Paling kecil ebi ngajaga kaberesihan sakola nyaeta kanyon miceun sampah sangeunahna. Sabab mun urang miceun sampah sangeunahna, teu dina tempatna bakal rea pibakaleun panyakit. Tuluy ngajaga kaberesihan kelas saban. Mun nu hade mah sakola ngadakeun JUMSIH urang sadaya kudu ngiluan tina eta kagiatan.

Sakieu wae biantara nu ku simkuring tiasa haturkeun, mugi-mugi aya mangpaatna kango sadaya, hapunteun bilih aya kalepatan dina ngahaturkeun ieu biantara. Hatur nuhun tina sagala perhatosannana.

Wasalamualikum Wr. Wb.

Contoh 2

KEBERSIHAN

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan
contoh ceramah singkat bahasa sunda tentang kebersihan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.Sampurasun !Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahiirobbikalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieutempat kalawan dina kayaan sehat walafiat.

Rerencangan si fulan ku simkuring dipikahormat !Dina ieu waktos, simkuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirupsehat kanggo ebi sadayana. Janten, ebi sadaya kedah atawa wajibngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun udang sadaya tiasangajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, ebi kedah ningkatkeunpola hirup bugar kanggo kapayunna di kawitan ti ayeuna.Dina keseleo sahiji hadits diterangkeun…

“Annadhofatu minal iiman”

Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman”Tina hadits eta, udang rebon tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana,nyaeta urang teh umat muslim si dia ngagaduhan iman dina jero hateurang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berjasa urang kudu bersihatanapi bersih tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nunyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tinabersihna jeung sucina urang sareng mileu di sakitar urang.Kabersihan sakola oge kudu urang pelihara. Urang kudu mikacinta kabersihansangkan hate urang ge milu bersih.

Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya zakiah hate, bersihjiwa, tahir raga, sareng bersih rohani. Tah, udang kudu janten jalmi anukaasup bunga tasbih jalma si polan bersih sadayana. Allohumma, amien… Hayu urangsami-sami ningkatkeun pola hirup bugar kanggo kasaean urang sadayasangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur MahaAsih.

Rerencangan sadaya anu dipihurmat.Cekap sakitu sim kuring nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem,bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi tahi angin fulanah kirangmerenah larapna, mugi kersa ngahapunten.Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ideal 3


PENTINGNYA PENDIDIKAN

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang pentingnya pendidikan
contoh syarah sumir bahasa sunda tentang pentingnya pendidikan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu..

Bapa Ibu anu ku simkuring dipihormat.

Langkung tipayun, hayu urang manjatkeun puji sinareng sukur ka dzat Allah SWT nu Maha Welas tur nu Maha Asih. Ku adat Rohman sareng Rohim-Na, ayeuna urang tiasa riung mungpulung di ieu tempat dina raraga tolab elmu, nyiar pangarti dina urusan kaislaman.

Bapa sareng Ibu anu hadir didieu. Upami ku urang sadayana dilenyepan, jaman kiwari teh parantos seueur perobihan, ti jaman ebi kapungkur dugi ka ayeuna, benten sareng tebih pisan perobihanna. Ti kawit alat transportasi, dugi ka teknologi ayeuna serba usil.

Kapungkur, urang dimana hoyong patepang teh kedah sumping ka tempat fulanah dimaksad. Tapi, ku jaman kiwari mah tos aya HP nu aya kamera payuna. Nu mana upami urang hoyong ngobrol papayun-payun teh kantun nganggo teknologi nu di sebat video call. Tah eta riuk sawiosna teknologi ayeuna nu canggih teh. Sareng masih seueur keneh nu sanesna.

Kacipta na eta teh teu leupas tina pendidikan. Kumargi kitu, pendidikan di jaman ayeuna teh diraos penting pisan kanggo putra-upik benur salaku generasi penerus di jaman si fulan bade dongkap. Cobi emutan ku urang sadaya. Di tengah-paruh modern na teknologi, kumaha upami putra sareng amoi urang teu di bahanan ku pangarti? Tangtos anjeuna bakal katingaleun tebih ku persaingan kerja, kumargi ayeuna oge pami hoyong damel teh kedah gaduh ijazah si polan luhur pami hoyong kenging damel si fulan sae mah.

Atuh sajaba ti eta, pendidikan teh mangrupikeun media kango nyiar elmu atanapi pangarti. Dina riuk sawios katerangan aya nu nyebatkeun yen pendidikan teh saumur hirup, teu mengenal yuswa. Hartosna, pendidikan teh perlu ti ngawitan ebi lahir dugi ka pupusna.

Ti kawit ayeuna hayu udang rebon leres-leres dina milari rejeki kanggo nyakolakeun putra putri urang supados tiasa neraskeun pendidikan si fulan saluhur-luhurna. Kumargi tos karaos ku benur sadaya yen pendidikan teh utama pisan kango bekel hirup udang rebon kapayun.

Mugia harepan ebi sadayana tiasa dikabulkeun kunu Maha Benghar nyaeta Allah SWT. Semoga bermegah sanaos singkat, mudah-mudahan cariosan udang ti mulanya dugi ka penutup tiasa dipihartos ku sadayana Bapa Ibu fulanah hadir ayeuna.

Hatur nuhun kana perhatosannana.

Ditutup ku ratib “rabi aatinaa fiddunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa adzaabannaar”.

Wassalamu alaikum warohmatullohi wabarokaatuh..

Abstrak 4

Pidato Adapun Agama

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang agama
arketipe pidato singkat bahasa sunda adapun agama

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Halikuljabbar SWT anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina programa ieu.

Hadirin anu dipikahormat,

Berimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna, di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah SWT. Selain ti eta dapat oge nyadarkeun urang rupiah sagala perkara atawa kajadian nu aya di manjapada ieu teh, tos diatur ku Tuhan SWT. Matak ayana qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran ebi, salila benur seruput di marcapada.

Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh, ngarupakeun katetepan ti Allah SWT. Makara urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya abolisi ti Halikuljabbar SWT. Udang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah SWT, deuk nu hade deuk nu goreng. Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa.

Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Sang pencipta SWT, sareng ngadorong urang bersyukur ka Tuhan SWT salawasna.

Sakieu heula khotbah ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Contoh 5

Narkoba

pidato singkat bahasa sunda tentang narkoba
lengkap pidato singkat bahasa sunda tentang narkoba

Assalamualaikum Wr. Wb

Wilujeng Siang ka Sadayana..

Ibu Master nu dipihormat sareng sadaya rerencangan anu ku sim kuring dipikanyaah. Ti payun hayu benur kedalkeun puji sinareng sukur ka Allah SWT anu salawasna nyalindungan

udang rebon sadayana, solawat sareng salam kanggo Utusan tuhan Muhammad SAW. Alhamdulillah urang tiasa tepung lawung dina danget ieu, dina kaayaan bagja tur cegak.

Hadirin anu dipihormat ku sim kuring. Dina ieu kasempetan, sim kuring bade medar ngeunaan Narkoba atawa NAPZA.

Narkoba teh singgetan tina ” narkotika jeung obat-obatan anu dilarang atawa si dia ngabahayakeun. Salian “narkoba”, istilah sejen anu diwanohkeun ku Pamarentah Indonesia hususna ku dalam Kementerian Kesehatan RI nyaeta NAPZA nyaeta singgetan tina Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif.

Eta dua istilah, boh narkoba boh napza teh ditujukeun ka gerombolan senyawa anu umumna ngabogaan resiko kacanduan pikeun nu makena. Ceuk ahli kesehatan, narkoba teh sabenarna mah campuran-senyawa psikotropika anu halal dipake pikeun ngabius pasen anu rek dioperasi atawa dipake pikeun ngubaran panyakit nu tangtu.

Narkoba bintang sartan haram teh kendatipun geus dipake di luar harapan pikeun ngabius atawa ngubaran sarta walaupun dosis makena geus liwat ti si dia ditangtukeun. Narkotika teh variasi zat si polan matak kacanduan

pikeun pamakena. Narkotika kabagi jadi tilu golongan nyaeta:

Narkotika golongan I

Narkotika golongan I, nyaeta narkotika anu pangbahayana. Rahasia adiktifna atawa matak nyanduna pangkuatna. Golongan ieu sakuduna mah ukur dipake pikeun panalungtikan di makmal pikeun elmu pangaweruh. Conto jenis narkoba golongan kahiji di antarana nyaeta: ganja, heroin, kokain, morfin, jeung opium.

Narkotika golongan II

Narkotika golongan II teh, variasi narkotika daya adiktif kawilang kuat, kuduna ukur dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan kadua nyaeta: petidin, benzetidin, jeung betametadol.

Narkotika golongan III

Narkotika golongan III teh, narkotika anu gerendel adiktif panghampangna, tapi sarua bae ukur dapat dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan tilu: kodein jeung turunana.

Psikotropika

Nah, sedengkeun psikotropika teh nyaeta zat atawa obat salian si dia lain narkotika, boh nu alamiah boh sintesis atawa jieunan, anu boga pangaruh psikoaktif ngaliwatan pangaruh selektif kana kawin saraf siasat anu ngalantarankeun parobahan has kana aktivitas absah jeung paripolah nu makena.

Aya opat golongan obat psikotropika :

 • Golongan I, psikotropika anu sentral adiktif pangkuatna, contona: MDMA, LSD, STP, jeung ekstasi.
 • Golongan I, psikotropika anu taktik adiktif awet, contona: Amfetamin, metamfetamin, jeung metakualon.
 • Golongan I, psikotropika anu kancing adiktif sedeng, contona: Lumibal, buprenorsina, jeung fleenitrazepam.
 • Golongan I, psikotropika anu daya adiktif hampang, contona: Nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) jeung diazepam.

Zat Adiktif Liana

Zat adiktif liana nyaeta zat – zat salian ti narkotika jeung psikotropika anu bisa ngalantarankeun pamakena hese eureun, gumantung pisan bunga tasbih eta zat, diantarana:

1.  Roko

2.  Kelompok alkohol jeung inuman sejen nu matak mabok sarta matak deudeuieun.

3.  Thiner jeung zat liana kawas lem kayu, pamupus cair jeung aseton, cet, bengsin anu diseuseup matak mabok.

 Kacindekanana, sakabeh anu disebut Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif teh sabenerna mah zat anu ukur mangpaat meskipun dipake pikeun ngubaran nu gering kawas pasen kangker atawa nu rek dioperasi sarta mangpaat pikeun panalungtikan di laboratorium.

Lamun dipake atawa diasupkeun kana awak ku kaidah anu teu luyu jeung dosisna atawa aturanana tangtu matak cilaka. Mung sakitu nu kapihatur, bilih aya basa anu kirang merenanah mugi hadirin kersa ngahapunten. Wassalamualaikum wr.wb..

Contoh 6

Kebersihan yang Harus Loyal Dijaga

 pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan

Assalamualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh !

Salam Sejahtera

Mula-mula kuring hayang ngedalkeun hatur nuhun ka ibu guru sarta kabeh rencang kuring anu geus masihan kasempetan kuring pikeun ceramah dina beurang ieu, ngeunaan miara lingkungan.

Hadirin anu dipihormat, urang nyaho euro global warming berwujud problem si fulan serius pikeun nagara-nagara si fulan aya di dunya. Menyeluruh warming teh lumangsung sabab kagiatan manusa anu bisa ngarusak bumi medan urang seruput.

Global warming nyata proses kanakan guru lazimnya atmoser, sagara, sarta mayapada. Menyeluruh warming ieu ngabogaan akibat anu picilakaeun pikeun kahirupan makhluk seropot, saperti: hawa hawa ngaronjat di luhur rata-rata, mindengna lumangsung cuaca anu henteu menentu saperti ayeuna ieu, parobahan iklim, jst. Global warming ta akibat ti sekuritas imah beling, kebakaran leuweung, jst.

Pamarntah geus ngalaksanakeun manuver pikeun nyegah global warming, sapertos: ngalakukeun reboisasi, ngahulag pangwangunan gedong anu mak kaca kaleuleuwihan, penanaman sarbu tangkal, nyieun taman daerah tingkat, jst. Henteu ngan di Indonsia tapi nagara-nagara di dunya geus ngalakukeun aksi panyegahan global warming.

Pancen udang minangka pelajar kudu miara mileu ambh mendunia warming henteu ngancem mahluk hirup anu aya di manjapada ieu. Udang dapat ngalakonan tindakan leutik tapi boga pangaruh ged, saperti: urang miceun runtah dina tempatna, melak tangkal di pakarangan kelas, nyokot runtah si fulan ambacak, jst.

Hadirin anu dipihormat, ku sabab ta miara lingkungan kacida penting sakali ambeh anakincu jaga urang engke boleh ngarasakeun endahna hirup di dunya ieu sarta bumi urang tetep lestari. Amin!

Hayu udang mimitian miara lingkungan ayeuna saperti melak tangkal pikeun hiji ebi!

Wassalamualaikum Warakhmatullahi wabarakaatuh !

Cermin 7

Kesehatan

contoh pidato singkat bahasa sunda akan halnya kesehatan

Assalamualaikum Wr.Wb

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng terima kasih ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di acara ieu.

Ibu/Kiai guru si fulan dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo isap ebi sadayana. Urang sadaya terbiasa ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras udang teh kedah ngalaksanakeun seropot sadidinten jeung cara si fulan sehat. Misalna meresihan badan cukup urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara seropot nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Ebi teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri benur, sangkan hate urang ge suci jeung bersih.

Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri ebi sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kumuh jasmani atanapi kotor rohani, upami meresihan kokotor jasmani ebi teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu dapat nyebabkeun panyakit di diri urang.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta udang rebon kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Halikuljabbar. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Misalnya urang majuh olahraga.

Hadirin sadayana cekap sakitu syarah tentang kasehatan ieu, hatur nuhun bunga tasbih perhatosanana.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Transendental 8

Bagasi Jawab Bersama

Assalamualaikum wr wb..

Bapak pengarah sakola Encep Rohimi S.Pd, sareng bapa/Ibu hawa, fulanah ku simabdi dipihormat, sareng rerencangan saangkatan, kaka papan bawah, sareng adi-adi kelas anu ku simabdi pikadeudeuh.

Langkung tipayun hayu ebi panjatkeun puji sinareng syukur ka ilahiirabbi nu mana kalayan karunia sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu ajang ieu dina kayaan afiat walafiat. Amin

Dina waktos ieu, abdi bade nerangkeun pikeun pentingna ngajaga kabersihan lingkungan kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga kabersihan pikeun diri urang sorangan.

Dina salah sahiji hadits diterangkeun “Inna dhofatu minal iman” Nu hartosna, “Kabersihan teh sabagian tina Iman”. Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim fulanah ngagaduhan iman dina jero hate urang.

Upami urang sadaya iman ka Almalik, berharga urang kudu kalis atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. Tulen eta sadayana teh nu didasarkeun tina tulus jeung sucina benur sareng lingkungan di sakitar ebi.

Kabersihan sakola kudu udang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Urang kedah ngajaga lingkungan sakola sapertos polah micen sampah papaduan, nyurat nyoret tembok atawa bangku sakola, jeung sajabana.

Supaya dina urang diajar kacipta proses diajar jeung ngajar makara geunah. Pastina, lamun bersih tangtuna ebi jadi betah mun aya dilingkungan sakola atawa di jero kelas. Ku kituna, urang kudu ngajaga kabersihan sakola sapertos miceun sampah kudu ka tempatna.

Kabersihan oge aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, suci jasmani, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup bunga tasbih jalma anu bersih sadayana.

Allohumma, amien… Hayu benur sami-sami ningkatkeun pola isap segar kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih, ku cara sasarengan urang hayu ngajaga kabersihan dina lingkungan sakola.

Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara ieu, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb

Contoh 9

Kemerdekaan

Assaalamualaikum Wr.Wb

Sateuacana, hayu urang panjatkeu puji sareng terima kasih ka Gusti Allah SWT. Si fulan tos maparinkeun rahmat-Na ka urang sadaya, dugi benur tiasa kempel di acara dinten ieu.

Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak/Ibu hawa si polan dipikahormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Dinten ieu alhamdulilah ebi tiasa kempel sareng patepang raray dina urutan meriahkeun hari kamerdekaan Indonesia.

Benur periyogi ka uninga, yen di zaman baheula the seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamerdekaan nagara Indonesia. Matak ku kituna, urang salaku warga nagara Indonesia generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun peperangan para pahlawan benur. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia.

Tepi sabenerna, seuer keneh hal-hal fulanah tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagei generasi muda dina rajah ngeusian kamerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran fulanah ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri benur.

Hayu udang sami-sami ngalakukeun hal positive atau aya mangpaatna jang diri urang, misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca sendi nu berguna, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana.

Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu pelecok atawa kirang merenah dina hate aranjeun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Contoh 10

Kesehatan Tubuh

contoh orasi singkat bahasa sunda mengenai kebugaran tubuh

Assalamualaikum Wr. Wb

Wilujeng Enjing Sadayana.

Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa papan bawah IV nu dipikacinta.

Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Yang mahakuasa SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu medan dina kaayaan segar wal cegak.

Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna seruput segar kanggo benur sadayana. Urang sadaya kedah atawa terlazim ngajaga lingkungan sareng awak terkoteng-koteng sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit.

Ku margi kitu, urang kedah ngalaksanakeun isap sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan awak atawa ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, eta conto hirup anu sehat. Conto sanesna, miceun runtah kana tempatna, nyiduh perbuatan di mana wae, batuk atawa beresin kudu nutupan gigi belakang.

Saupami sadidinten urang ngajaga kaberesihan jasmani ebi bakal beresih atanapi suci tina sagala kokotor. Murni teh hartosna kalis-sucina diri udang sareng lingkungan di sabudeureun udang. Ebi kedah mikacinta bunga tasbih kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih.

Hadirin sadaya. Cekap sakitu nu kapihatur, pamungkas ti abdi, bilih aya basa si dia kirang entep seureuhna atanapi kecap anu kirang merenanah larapna, mugi kersa ngahapunten.

Hatur nuhun kana perhatosanana.

Wassalamualaikum wr.wb

Paradigma 11

Narkotika

pola pidato singkat bahasa sunda tentang narkotika

Assalamualaikum Wr.Wb

Langkung tipayun hayu ebi panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Halikuljabbar SWT nu Maha Kawasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayah-Na, urang tiasa patepang raray sareng kempel di dieu di acara ieu.

Ibu/Bapak suhu anu dipikahormat ku simkuring, sareng rerencangan si fulan dipikacinta ku simkuring, dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara. Anu judulna “Penyalahgunaan Narkotika Di Guri Akil balig”.

Dina dunia medis hartina narkotika the nyaeta pelelang bius maupun obat penenang, si polan dipasihkeun ka para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu tah mangrupa zat adiktif si fulan ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadaya, biarpun dipake teu bener. Misalna teu sesuai jeung sendi atau anjuran ti medikus. Jaba narkotika teh bisa nyebabkeun kacanduan.

Lain eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu the nyaeta bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik udang rebon dina otak. Anu leuwih parahna deui narkoba boleh nyebabkeun kageloan, jeung kematian. Nyawa ebi teh bisa ngalayang mun udang konsumsi narkoba sangeunahna.

Ari barudak ngora di zaman ayeuna, marake narkoba teh jang naon? Biasana mah jang gagayaan hungkul, bari jeung maraneh na teh teu apal rial narkoba teh dapat ngabahayakeun semangat ebi. Atawa ngan saukur mimiluan batur, ambeh katingalina keren. Padahal mah keren timana, mun ujung-ujungna ebi ngan maot gara-gara narkoba.

Jaba lamun udang make narkoba sareng ngedarkeun the untuk ditahan ku petugas keamanan tuluy dipenjara. Apanan narkoba teh pemakeanna tos diatur di undang-undang. Jadi nu marake narkoba teh, hubunganna tos jeung hukum. Nu matak ngarai haying make narkoba, atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa anu bakal datang.

Mening ayeuna mah udang ngajaga diri tina produk haram nyaeta narkoba, jeung focus ka isap nu baleg. Meungpeung hirup urang ngora keneh, si dia insha Almalik panjang keneh hayu urang eusi kahirupan ku hal-hal anu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana.

Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun adapun bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan bilih aya kalepatan cariosan, hatur nuhun perhatosanana.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Contoh 12

Kesehatan Jasmani

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Dina danget ieu sim kuring bade maparkeun kabalarea peso urang teh utama ngajaga kasehatan.

Kesehatan bisa di sebat situasi anu poko Si dia Kedah ku benur di jaga tak ngora nepika tuntun. Kebugaran oge tiasa disebat  kanikmatan anu asing sahih anu teu Aya bandingan nana.

Hadirin anu dimulyakeun ku Gusti Allah, Aya seueur cara kanggo urang ngamumule kasehatan pikeun diri urang.

Mimiti ti kesehatan raga atanapi jasmani, diteruskan karena kesehatan jiwa atanapi rohani.

Tah upami urang Hoyong sehat jagjag waringkas, udang rebon Kedah soson soson meresihan diri urang Tina Sagala kokotor, Bade eta Kotor rohani atanapi kokotor tubuh.

Upami meresihan kokotor jasmani mah kurang ki akal mandi, meresihan lingkungan, Jeung Sagala  si fulan bisa nyebarin urang jadi kakeunaan ku panyakit, tapi meresihan kokotor rohanimah ku urang kudu ningkatkeun Kalimantan la Gusti Allah.

Tah kesehatan teh tak saukur beresih tina Sagala rupa, kusabab nu beresih teh can tangtu sehat. Tapi ku urang Aya gerakan keur meresihan eta awak atanapi rohani, didinya Aya point awak ebi bisa kagerakeun, nu Matak dapat kaprikornus ngajagjagkeun jasad urang.

Jadi sehat teh enggak saukur kudu steril tapi urang Oge kudu miboga aktivitas anu bisa ngagerakeun awak urang aneh loba racun anu kaluar Tina fisik udang. Kaluar namah dapat ku kesan, ku ompol Jeung sajabana.

Inget Ieu isapan jempol “ sakumaha beunghar eta jalma, upami anjeuna teu jagjagmah tiasa disebat rugi pisan jalmanateh, soalna teu bisa nganikmati kabeungharanana, tapi inget kanikmatan anu terdahulu nyaeta, upami urang beunghar nya dipaparinan kasehatan, tur salamet dunya Jeung aherat.

Tahh.. kusabab kitu sok ebi ulah nyiar naon naon nu boleh jadi pipanyakiteun, tapi siarmah naon naon nu bisa piduiteun Jeung pisehateun.

Inget piduiteun Jeung pisehateun, upami piduiteun tapi teu dibarengkan ku pikasehateunmah ragam, sabab keur naon nyiar duit Ari tingtung beliau udang rebon kudu geuringmah. Talung  keneh nyiar pikasehateun da Ari geus sehatmah urangteh bisa nyiar duit.

Tahh.. kukituna urang salareaa kudu ngajaga kasehatan teh, inget nu beunghar bari gerong sungguhpun ditanya hayang naon pasti jawabanana “ hayang sehat “. Tahh kukituna ebi dapat nyimpulkeun kasehatanteh leuwih beunghar tibatan harta nu ku udang digugulung.

Dupi siganamah sakitu Bae anu tiasa dikapihatur, hapunten Tina kasalahanana, Jeung inget hayu urang kudu sehat tur jagjag Dina raga Jeung rohanina.

Sakinten wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh 13

Maulid Nabi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hayu udang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadapan Halikuljabbar SWT, yen dinten ieu urang tiasa patepang raray deui di acara anu suci ieu. Shalat sareng salam urang haturkeun ka suami urang, Kanjeng Utusan tuhan Muhammad SAW. Kulantaran Anjeuna, udang rebon janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di seropot urang mana anu haq jeung mana si fulan bathil.

Hadirin sadaya anu dimuliakeun ku Sang pencipta SWT, unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di darul baka. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam.

Tapi urang teh sebagei jalmi ataupun hamba Almalik, kedah ngalakukeun sagala kahadean di hirup kaasup ibadah si fulan diperintahkeun ku Sang pencipta SWT saperti anu ditulis di Al alquran jeung hadist. Tapi urang ge kudu terang, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu tulus. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karna hoyong ditempo ku batur komo deui karna hoyong dipuji hungkul.

Sababna mun urang ibadah ngan saukur haying ditempo ku batur hungkul mah, kalahkah urangna nu cape beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ceria jeung serah. Kanjeng Rasul Muhammad, kekeluargaan nyebutkeun rupiah ciri-ciri jelema nu riya dina ibadah ada sababaraha macem. Sapertos :

 1. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna solat, jelema eta teh lakukan ngadadak rajin patut aya batur nu ningali manehma ngalakukeun solat.
 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku haying dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah busut.

Tapi sepatutnya urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur riya hungkul. Tapi emang jati sareng ikhlas ngalakukeun karena Tuhan.

Mung sakitu heula biantara di acara Maulid Nabi ieu nu tiasa simkuring dugikeun ka sadayanan. Mugi-mugi eusina seueur mangpaatna, kanggo benur sadaya. Hapunten bilih seueur keneh kakiranganna. Hendaknya doa urang ayeuna diijabah jeung diberkahi ku Allah SWT. Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Contoh 14

Bahaya Merokok

Assalamualaikun wr.wb

Sateuacana, nu paling terdahulu, hayu urang manjatkeun puji khidmat sareng syukur ka gusti nu maha nirmala sareng teu hilap mugia sholawat sareng salam di limpah curahkeun ka rosulna. Dina danget ieu simkuring sanes asa lewih pinter, upami di sebatmah ngabejaan bulu bitis, tapi niatna ayeuna ursng sami sami ngingetan supados teu hilap deui hehehe.

Hadirin nu dipika sembah, upami ayeuna urang ninggal seueur pisan jalma nu tos nyandu kana rorok, tah upami urang ditilik tilik deui ti budak sd nepi ka nu tos umuran ayeunamah seueur nu ngalalepus di sisi jalan.

Duhh dan uk dicandak kamana tah indonesiateh?? Bermegah simkuring tos teu aneh ayeunamah tiasa ninggal budak smp atanapi sma bari lempang ka sakolana bari udud. Siganateh bangga bisa udud.

Komo mun tos ubah pelenyun sareng rerencanganamah bari saling nyembur ku haseup roko. Kadangmah sok ngarasa aneh pan didinya nage tos di jelaskeun yen ududteh bisa ngakibatkeun impotensi, batu kehamilan, sareng kanker nu ujung ujungna bisa ngakibatkeun maot ku panyakit tadi.

Tapi nu dj anehnamah, naha jalmiteh siga nu cuek udud siga nu ngenah udud padahal upami siuman etateh duit nu dibelikeun pikeun neangan panyakit. Tapi ieu yeuh salah sahiji bahaya urang ududteh :

1. Bahasa keur sorangan

Bahaya tina udud atanapi roko ieu seueur pisan, komo kanggo diri pribados nu mimiti ti bwhaya duit urang dapat beak nepika bahaya pikeun kasehatan, dina sabatang rokok loba zat ilmu pisah si polan bahaya keur diri ebi mimiti ti nikotin, sianida, metanol jeung nu sejena. Tah inget oge dina roko aya zat adiktif anu nyieun nu udud bintang sartan katagihan atanapi deudeuieun, roko kanggo pacanduna boleh ngundang rea panyakit kawas gangguan napas, batuk garing, nyeri keur paru paru,  panyakit dalaman, stroke, impotensi jeung bujukan kangge fulanah hamil.

2. Bahaya keur batur

Rokok oge loba bahayana kanggo batur nu nginep haseup roko urut nu ngudud, bukan ukur karbondioksida nu bahaya jadi racun tapi oge bayangkeun ditambahan ku zat sejena, ahh baya pisan tah ngarokoteh. Kumargi kitu urang kudu bangun kana bahaya rokoteh, tah upami tos kirana boga bahaya keur batur, usahakeun urang ulah osok ngan ugikeun batur. Sabab batur miboga kepunyaan ngahirup udana anu beresih, gegana anu seger.

Cobi mangfatkeun kanu sejen urangteh ragam sombong ngudud lah, upami nu teu acan udud usahakeun jauhkeun tina godaan rokok anu bahaya eta, upami fulanah tos udud usahakeun eureunan tina udud eta, tapi upami anjeun tos jadi pacandu, usahakeun kurangan heula saeutik saeutik, nepika eureuna udud.

Tah kembangkeun we arti hirup anjeun jeung inget, daripada duit anjeun di pake udud di durukan pan leuwih sae di mangfaatkeun kanu lian nu loba mangfaat hade kangge jasmani atanapi futur anjeun.

Hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh 15

Perpisahan

Assalamualaikum wr. Wb

Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadapan Almalik SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’segar.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan udang rebon sadaya Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah patuh kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun keterangan dina raraga program perpisahan kelas genep (6).

Henteu karaos parantos genep endemi urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu temperatur si polan mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba keadaan.

Mugia naon si polan diajarkeun ku bapa guru sareng ibu suhu ka ebi sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu kejadian substansial sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu master kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah kepunyaan abdi sareng kaleuwihan mah berangkat ti Allah SWT.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Paradigma 16

Qada’ dan Qadar

Assalamualaikum wr. Wb

Puji sareng sykur urang sanggakeun ka Yang mahakuasa fulanah maha agung dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepung lawung, patepang wajah. Salawat sareng salam mugi tetep ngocor ka kanjeung Nabi Muhammad SAW sareng ka kaluwargina katut kopara sohabatna si polan gaduh kamuliyaan, teu hilap ka sadaya umatna…Amin.

Hadirin fulanah dipikahormat,

Beriman bunga tasbih qodo sareng qodar jeung seueur ngandung kurnia diantarana nyaeta boleh nguangatkeun kaimanan jeung katakwaan. Bisa nyadarkeun yen saenyana sagala problem anu kajadian eta tos diatur ku Alloh swt.

Ayana qodo jeung qodar bisa numbuhkeun kateguhan hate jeung kasabaran. Sabab petaka atawa obstruksi nu dihareupan eta ngarupakeun katetepan Allah swt. Jjadi heunteu aya hiji mahluk anu bisa ngarubahna salain lepas ti Allah swt. Hiji jalmi moal bisa ngahindar atawa ngelak ti katetepan Sang pencipta sanajan manehna nyamuni.

Iman kana qoda sareng qodar bisa numbuhkeun enak ti Almalik, sareng dapat ngadorong pikeun terus ngucapkeun syukur ka Allah swt. Upami usahana tiasa untung sabab sadar rupe kauntunganana ngarapkeun karunia ti Allaoh swt. Kaimanan kana qoda sareng qodar bisa ngadorong kanggo tegar, kepala dingin, sareng henteu terbang arwah, dina mayunan petaka.

Sareng upami urang meunang petaka jadi bacaan si polan sae anu kudu urang ucapkeun nyaeta bacaan istirja

Anu hartosna :

“saenyana sagala sesuatu anu gegap-gempita Allah swt sareng saenyana nyan Allah udang sadaya mulih.”

Sakieu heula ti abdi, upami aya cariosan si fulan marenah di hate, abdi nuhun di hapeunten.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb

Contoh 17

Perpisahan

Assalamualaikum wr. wb.

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Almalik Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun.

Bapa kalih Ibu, hadirin hormateun sim kuring

Mungguh ari hari asa nyeak pisan sajorelat. Tebak kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayeuna tos kedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola, ngahontal harepan sareng cita-cita.

Kantenan wae salami tilu endemi diajar di ieu sakola, seueur pisan anu cak bagi janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. Ulas riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan.

Tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun. Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya, elmu pangaweruhna anu didugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos buat nyerep dina angen, janten obor nu nyaangan kronologi sorangeun.

Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca.

Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu, sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean, mung tiasa ngedalkeun dua, pamugi rupining elmu sareng katiasa si dia parantos dipaparinkeun, kenging ganjaran si polan mangtikel-tikel ti Allah Ala Wa Zalla. Amin

Bapa kalih Ibu temperatur kalebet rengrengan ti tata usaha, salami sim kuring saparakanca diajar di ieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosna tiasa janten ngajaheutkeun perhatian ka sadayana.

Jalaran kitu, ngawakilan rerencangan sadayana, dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna, mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalelepatan sareng kaluluputan.

Pamungkas, neda pidua ti sadayana, pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. Lungsur-langsar teu aya galangan-harungan, nyukcruk elmu di tingkat nu langkung luhur

Rupina sakitu nu kapihatur. Bilih aya basa nu kirang merenah, cakap angin nu kirang larap, bilih aya kalimah nu teu raos bunga tasbih perasaan, neda hapuntenna

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalualaikum wr. wb.


Demikian ideal pidato pendek bahasa sunda, mudahmudahan bermanfaat.

Source: https://saintif.com/pidato-bahasa-sunda-singkat/

Posted by: and-make.com